Over ons - Anbi-informatie

Naam:
Stichting Valkerij en Sigarenmakerij Museum
Fiscaal nummer:
8047.18.799
Contactgegevens:
Adres: Oranje Nassaustraat 8B 5554 AG  Valkenswaard
Postadres: Postbus 876  5550 AW   Valkenswaard
Website: www.vsmm.nl
E-mail: info@vsmm.nl
Telefoon: 040-20 45 111
Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: C.H.Streng
Secretaris: W.J.C.J. Pullens
Penningmeester: J.M.C. Jansen
Lid:  L.W. de Wit- Mekking
Beloningsbeleid:
Alle medewerkers zijn vrijwilligers. Het museum heeft uitsluitend onbezoldigde functies.
Doelstelling:
De stichting heeft ten doel het beheer en de exploitatie van het Valkerij en Sigarenmakerij Museum, het waarborgen van het voortbestaan van deze instelling en de educatieve functie daarvan gestalte te geven, alsook maximaal toegankelijk maken van de collectie van het museum en voorts al datgene dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin van het woord.
De stichting tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door:
a) het in eigendom of langdurig bruikleen verwerven van voorwerpen verband houdende met de valkerij en de sigarenmakerij;
b) het beheren en het toezicht houden op het restaureren, conserveren en tentoonstellen van de onder a) hiervoor bedoelde voorwerpen;
c) het samenwerken met instellingen in de regio op waar gewenst waarvan de activiteiten rechtstreeks of zijdelings verband houden met de stichting en voorts al die wettige middelen die tot het gestelde doel dienstig zijn.
Middelen:
Het vermogen van de stichting komt voort uit:
a) bijdragen van particulieren en/of instellingen en/of bedrijven
b) subsidies en andere opbrengsten
c) hetgeen de stichting door erfstelling, legaat, schenking of op enige lei andere wijze verkrijgt.
Beleidsplan collectie:
Het beleidsplan voor de collectie: Beleidsplancollectie
Uitgeoefende activiteiten
- het ontvangen bezoekers van het museum
- het geven van rondleidingen
- de collectie toegankelijk maken voor het publiek
- het beheren van de collectie
- nieuwe collectie items trachten te verwerven
- het beheren van de bibliotheek
- het digiitaliseren van documenten
- halfjaarlijkse nieuwsbrief voor vrienden en externe relaties
- het ontwikkelen van plannen voor het updaten van het museum
Jaarverslag:
Verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording.
Bekijk hier het financieel jaarverslag 2013
Bekijk hier het financieel jaarverslag 2014.
Bekijk hier het financieel jaarverslag 2015
Bekijk hier het financieel jaarverslag 2016
Bekijk hier het financieel jaarverslag 2017
Bekijk hier het financieel jaarverslag 2018

Bekijk hier het financieel jaaroverzicht 2019

Bekijk hier het financieel jaaroverzicht 2020